Zasady zdobywania Tytułu i Odznaki Grunwaldzkiej

files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/blacha.png

Zadania grunwaldzkie powinny stać się kanwą rocznego planu pracy drużyny oraz inspiracją do zdobywania kolejnych stopni harcerskich i instruktorskich, sprawności, znaków służb i odznak specjalistycznych.

We wszystkich przypadkach określenie "drużyna" odnosi się do wszystkich podstawowych jednostek organizacyjnych.

Poziom realizowanych zadań powinien odpowiadać psychofizycznym możliwościom i wiekowi harcerzy, zdobywających odznakę.

Drużyna zdobywająca Tytuł po raz pierwszy realizuje następujące zadania obowiązkowe:


1) "Turniej Grunwaldzki",
2) "Grunwaldzki Zwiad",
3) "Jak na Zawiszy" 
4) zadanie na rzecz Zlotu Grunwaldzkiego*.


Szczegółowy opis zadań 1-3 znajduje się w Skarbcu Zadań Grunwaldzkich.


Drużyna zdobywająca Tytuł po raz drugi i kolejny powinna wykonać po jednym zadaniu z trzech bloków z propozycji programowej „Quo Vadis?”, czyli:
1) jedno zadanie z bloku "Skąd przybywasz?" 
2) jedno zadanie z bloku "Masz swoją drogę”
3) jedno zadanie z bloku "Dokąd zmierzasz?”
oraz
4) zadanie na rzecz Zlotu Grunwaldzkiego*.

UWAGA!
* Zadanie na rzecz Zlotu powinno być przez drużynę zrealizowane również wówczas, kiedy nie może ona w danym roku dotrzeć na Zlot (wówczas szczególnie zaleca się wykonanie zadań związanych z promocją Zlotu oraz wystrojem miasteczka zlotowego). 

Zwracamy uwagę, iż dla gromad zuchowych, które zdobywają Tytuł po raz drugi i kolejny, opracowano trochę inne zadania, dostosowane do ich możliwości i zainteresowań.


Program Quo Vadis dla zuchów jest dostępny >>TUTAJ<<

Program Quo Vadis - cały - jest dostępny >>TUTAJ<<


* Zadanie na rzecz Zlotu powinno być przez drużynę zrealizowane również wówczas, kiedy nie może ona w danym roku dotrzeć na Zlot (wówczas szczególnie zaleca się wykonanie zadań związanych z promocją Zlotu oraz wystrojem miasteczka zlotowego). 

Kronikę wykonania zadań grunwaldzkich należy przesłać na adres kronika.grunwald@gmail.com w terminie do 5 maja. Wcześniej warto się zapoznać z zasadami przygotowania kroniki.

Warunkiem nadania Tytułu Grunwaldzkiego jednostce zdobywającej go po raz pierwszy jest udział co najmniej reprezentacji tej jednostki w Zlocie Grunwaldzkim.

Harcerzom wstępującym do drużyny grunwaldzkiej o stażu dłuższym niż jeden rok należy umożliwić realizację zadań odpowiadających treściom programowym "Turnieju Grunwaldzkiego", "Grunwaldzkiego Zwiadu" i zadania "Jak na Zawiszy".

Zdobywanie Tytułu i "Odznaki Grunwaldzkiej" można łączyć z programami i propozycjami programowymi hufców, chorągwi i Związku.

W toku realizacji zadań należy stosować elementy metodyki stosowanej do wieku harcerzy, korzystając z instrumentów metodycznych, takich jak: stopnie, gwiazdki, sprawności, znaki służb, projekty starszoharcerskie, odznaki specjalistyczne, a także z realizacją prób na stopnie instruktorskie.

Drużyny próbne mogą przystępować do współzawodnictwa grunwaldzkiego, ale Tytuł Drużyny Grunwaldzkiej będzie im nadany tylko pod warunkiem, że najpóźniej do 5 maja odpowiedni komendant wyda rozkaz, w którym poinformuje o pomyślnym zakończeniu przez drużynę okresu próbnego.

Jednostki organizacyjne wyższego rzędu niż drużyna mogą ubiegać się o Tytuł i Odznakę Grunwaldzką na następujących zasadach:

- kręgi instruktorskie - jeśli swoim działaniem upowszechniają w wymiernym zakresie problematykę grunwaldzką w środowisku działania oraz współuczestniczą w organizacji Zlotu Grunwaldzkiego;

- szczepy, związki drużyn - jeśli wszystkie jednostki organizacyjne wchodzące w jego skład zdobyły Tytuł i "Odznakę Grunwaldzką".

Kręgi instruktorskie, szczepy i związki drużyn spełniające powyższe warunki powinny złożyć "Wspólnocie Drużyn Grunwaldzkich" pisemne meldunki wraz z uzasadnieniem, do 5 maja każdego roku.